18 September 2020

Rhyl Consultation

Mae Cyngor Sir Ddinbych mewn partneriaeth ag Ion Developments yn cynnig ailddatblygu hen adeilad Marchnad y Frenhines fel catalydd i waith adfywio ehangach yn y Rhyl ac i wella bywiogrwydd canol y dref, gan ddychwelyd cyrchfan canol tref ganolog i ddefnydd cynhyrchiol.

Fel a nodir yn Erthygl 2 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012, mae gofyn i ddatblygwyr sy’n cynnig prosiectau sy’n cynnwys datblygiadau mawr gynnal proses ymgysylltu cyn ymgeisio statudol. Mae’r broses ymgysylltu hon yn cynnwys sicrhau bod y dogfennau cais cynllunio drafft ar gael i’w gweld am gyfnod ymgynghori 28 diwrnod.

Oherwydd pandemig presennol COVID-19, mae newidiadau wedi’u gwneud i’r Gorchymyn y soniwyd amdano eisoes, fel bod modd gweld dogfennau’r cais ar-lein yn unig ar hyn o bryd. Felly mae dogfennau’r cais cynllunio drafft ar gael i’w gweld trwy’r ddolen hon.

Pe baech am roi sylwadau am y cais cynllunio drafft, gallwch wneud hynny yn ysgrifenedig i’r cyfeiriad e-bost hwn planning.consultation@cushwake.com erbyn dydd Iau, 15 Hydref 2020.

 

Dogfennau Cais Cynllunio Drafft Marchnad y Frenhines

Cliciwch ar y teitlau isod i weld y dogfennau cysylltiedig.

Air Quality

BREEAM

Community & Linguistic Impact Assessment

Drainage

Drawings Part 1

Drawings Part 2

Drawings Part 3

Design + Access

Ecology

Financial Viability Note

Flood Consequence Assessment

Flood Consequence Assessment – Appendix A

Lighting

MEP Strategy

Noise

Phase 1 PRA

Planning & Heritage Statement & Application Forms

Sustainability & Energy

Thermal Comfort Report

Transport

Ventilation & Extraction

 

Denbighshire County Council in partnership with Ion Developments are proposing to redevelop the former Queens Market building complex as a catalyst to the wider regeneration of Rhyl and to improve the vitality of the town centre, returning a pivotal town centre destination to a productive use.

As set out within Article 2 of the Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012, developers proposing projects comprising major development are required to undertake statutory pre-application engagement. This engagement includes making the draft planning application documents available to view for a 28 day consultation period.

Due to the current COVID-19 pandemic changes to the previously mentioned Order have been made so that application documents are only available to view online at the current time. The draft planning application documents are therefore available to view via this link.

Should you wish to make representations on the draft planning application you can do so in writing to the following email address planning.consultation@cushwake.com by Thursday 15th October 2020.

 

Queens Market Draft Planning Application Documentation

Please click on the titles below to view the associated documentation.

Air Quality

BREEAM

Community & Linguistic Impact Assessment

Drainage

Drawings Part 1

Drawings Part 2

Drawings Part 3

Design + Access

Ecology

Financial Viability Note

Flood Consequence Assessment

Flood Consequence Assessment – Appendix A

Lighting

MEP Strategy

Noise

Phase 1 PRA

Planning & Heritage Statement & Application Forms

Sustainability & Energy

Thermal Comfort Report

Transport

Ventilation & Extraction

Our expertise.

We are an urban regeneration specialists who develop cityscapes cleverly and sympathetically. As successful with heritage and listed buildings restorations as with new builds, we have the experience, knowledge and capacity to deliver large development schemes and sustain lasting successful partnerships.